ZHColors

hónGsè: red

chénGSè: orange

huánGSè: yellow

láNSè: blue

LǜSè: green

zǐSè: purple

HĒISè: black

báISè: white

HUĪSè: gray

JĪNSè: gold

yíNSè: silver