Knumbers  Kdays  Kmonths  Kcolors  
RC nonwe [s / 'ne' / 'on]
kenònwe’s, senòn:we’s, ranòn:we’s, ienòn:we’s
like it
BC -ien [h / :take / :tahkwe]
wákien, sá:ien, ró:ien, iakó:ien, rotí:ien
have
BE ie-_-nonhne
iewakenonhne, iesanonhne, iehawenonhne, ieiakawenonhne
went
RC hní:non [ s / ' / ]
wa’khní:non’, wahshní:non’, wahahní:non’, wa’ehní:non’
buy
G
what?
oh nahò:ten
who?
Ónhka
where?
ka’nón:we
how expensive
tó: nikanó:ron
how many (them)
to: nikónti
they call me
iónkiats
they call you
iesá:iats
they call her
iontátiats
they call him
ronwá:iats
they call it
konwá:iats
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.